Clarté – tidsskrift for marxistisk analyse

En præsentation

Af Clartés redaktionskomité, Institut for Marxistisk Analyse

Med udgivelsen af analyser under navnet Clarté – tidsskrift for marxistisk analyse indskriver Institut for Marxistisk Analyse (IMA) sig i en lang tradition af revolutionær samfundskritik i Danmark såvel som internationalt.

Clarté nr. 2, Februar 1927
Det Ny Clarté nr. 25 Juli 2014

Clarté (der betyder klarhed på fransk) blev som bevægelse og tidsskrift grundlagt i Frankrig i 1919 med det formål at samle socialistisk-orienterede intellektuelle fra ind- og udland med henblik på at udbrede revolutionære tekster og budskaber. Bevægelsen har således siden sin grundlæggelse været forbundet med den aktive og kulturinteresserede venstrefløj og løfter dermed arven fra Oplysningstiden, fra de folkelige bevægelsers og arbejderbevægelsens gennembrud, fra marxismen og den revolutionære socialisme.


I Danmark oprettedes i 1925 en afdeling af den internationale Clarté-bevægelse med egen udgivelse. Du finder numrene fra 1926 og 1927 her. Siden da har Clarté haft forskellige udgivere og har repræsenteret en lang række (ofte konfliktende) holdninger til de spørgsmål, som mødte den socialistiske bevægelse. Et gennemgående træk har dog været, at tidsskriftet skulle være et fristed for kritiske, intellektuelle røster til venstre for den politiske midte – senest i perioden 2006-2016, hvor tidsskriftet udkom under navnet Det Ny Clarté. Alle 30 numre kan findes her.


Når IMA i dag omtrent hundrede år senere nu har taget over og udgiver sine analyser under navnet Clarté er det med det klare formål at kunne gøre det samme, som Clarté oprindeligt blev sat i verden for – at understøtte opbygningen af et miljø for revolutionære, intellektuelle kræfter.
Ved IMAs stiftelse i 2017 blev det således slået fast, at instituttets primære formål er at udvikle og opretholde en marxistisk platform for analyser og idéer til alternativer til den gældende samfundsorden. Udgivelserne af instituttets analyser under det fælles navn Clarté er en måde at give en sådan platform et skriftligt udtryk.


Clarté er således IMAs løbende, onlinebaserede publikationsrække af kritiske analyser og akademiske fremstillinger af høj kvalitet, der alle tjener til at virke for en nutidig afklaring og udbredelse af marxistiske idéer og metoder – med henblik på at fremme revolutionær omformning af kapitalismen.


Clarté er dermed også et konkret forsøg på at samle personer, der arbejder med marxistisk teori og analyse af historiske og dagsaktuelle tendenser og bevægelser i et bredt, åbent analysenetværk med det mål for øje at udbrede den marxistiske anskuelsesvinkel i den offentlige debat.

Et samlingspunkt for revolutionært klarsyn
I vor tid skorter det ikke på kritiske røster over for de kriser, som menneskeheden står overfor: Klimaforandringer, social ulighed, finans- og økonomisk ubalance og menneskemasser tvunget på flugt – alt sammen kulminerende i en politisk legitimitetskrise, der fodrer ustabiliteten og truer med at ende i regulær krig.


Selvom Clarté hverken afkræver sine skribenter særlige politiske holdninger eller organisatoriske tilhørsforhold er tanken med tidsskriftet anno 2020 imidlertid at tage sit udgangspunkt i at påvise, hvordan netop disse mange kriser har samme rod – kapitalismen.


Ubalancerne og kriserne er skabt af et økonomisk system, der driver konsekvent rovdrift på klodens naturressourcer og på de mennesker, der skal arbejde for at opretholde selv samme system med stadig stigende afkast til færre og færre ejere af produktion og virksomheder.


En vigtig opgave er derfor at forstå kapitalismens processer og strukturer og afsløre, hvor dybt de sidder fast – i samfundet, i økonomien, i politikken. Den kritiske opgave i dag består med andre ord i at tage opgøret med den kapitalistiske virkelighed for med klarsyn at kunne bane vejen for en ny.
På samme måde er det et udgangspunkt, at grundlaget for forståelsen af kapitalismen finder sit bedste afsæt i den marxistiske kritik af kapitalismens politisk økonomi. Clarté lægger derfor også op til at være det sted, hvor det nødvendige opsamlingsarbejde med at genoptegne den marxistiske teoris metoder og genstandsobjekter udføres med den bestræbelse at kunne gøre dem tidssvarende og anvendelige på vor tids konkrete virkelighed.


Til forskel fra tidligere, hvor Clarté til tider mestendels har fungeret som et sted “kritiske socialister” har kunnet repræsentere divergerende synspunkter (ofte stillet over for politisk dogmatik og “ortodoks” marxisme), er formålet med Clarté i sin nuværende form snarere at yde et bidrag til at samle de mange tråde inden for marxistisk teori og således skabe fundamentet for en samlet kapitalismekritik, der kan inspirere afsættet for en revolutionær omformning af samfundet og ændre vilkårene for den arbejdende del af befolkningen.


Gennem analyser af nutidige arbejderbevægelser, opbrud, kriser samt politiske og tankemæssige strømninger er Clarté aktuel som aldrig før i en tid, hvor det bliver stadig vigtigere at kaste klarhed over, hvordan kapitalismen undergraver sig selv – men lige så vigtigt, at dens afløser kun vil se dagens lys, såfremt vi aktivt går fra kritikken til at også at vise vejen ud af og alternativerne til kapitalismen.


Med analytisk klarhed og kritisk sans bliver Clarté nu videreført med det udtalte formål at vise, hvordan et sådant ønske kan gå fra at være en utopi til at blive et videnskabeligt funderet, politisk realiserbart projekt for vor tids generationer.

Christian Gorm Hansen // Karen Helveg Petersen

WPMessenger