VEDTÆGTER FOR INSTITUT FOR MARXISTISK ANALYSE

VEDTÆGTER FOR INSTITUT FOR MARXISTISK ANALYSE

§1. NAVN

Institut for Marxistisk Analyse. Forkortes IMA.

§2. FORMÅL

Institut for Marxistisk Analyse er et almennyttigt, non-profit institut, der vil arbejde for at udvikle og opretholde en idémæssig marxistisk platform. Institut for Marxistisk Analyse opfatter det som en afgørende opgave at udbrede marxistisk-inspirerede analyser for at kvalificere den samfundsmæssige diskussion med før nævnte mål for øje.

§3. MEDLEMSKAB OG KONTINGENT

Man kan blive medlem af Institut for Marxistisk Analyse ved at tilslutte sig Institut for Marxistisk Analyses formål som beskrevet i Koncept for IMA og betale kontingent som fastsat af generalforsamlingen. Kontingentet gælder for det kalenderår, hvori det betales.

§4. GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Generalforsamlingen afholdes årligt og er Institut for Marxistisk Analyses højeste myndighed.

Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingen forberedes af bestyrelsen med forslag til dagsorden og dirigenter. Bestyrelsen, arbejdsgrupper og enkeltmedlemmer kan fremsætte forslag til årsmødet. Sidste frist for indlevering af hovedforslag er tre uger før generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal senest tre uger før generalforsamlingen fremlægge et begrundet forslag til dagsorden for medlemmerne.

Stk. 5. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af et flertal af Bestyrelsen eller 1/4 af medlemmerne. Ekstraordinære generalforsamlinger skal indkaldes med mindst tre ugers varsel og med en særlig dagsorden.

Stk. 6. Alle IMAs medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

Stk. 7. Stemmeberettiget på generalforsamlingen er medlemmer af IMA.

Stk. 8. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

Stk. 9. Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

Stk. 10. Der laves referat af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent.

Stk. 11. Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden 1. juli, indkaldes med mindst tre ugers varsel og med en dagsorden indeholdende minimum følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og referent.

  2. Godkendelse af dagsorden.

  3. Bestyrelsens beretning.

  4. Godkendelse af det reviderede regnskab.

  5. Indkomne forslag og evt. vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.

  6. Valg af Bestyrelse.

  7. Valg af Sekretariat.

  8. Valg af revisor.

  9. Eventuelt.

§5. BESTYRELSE

Stk. 1. Bestyrelsen er instituttets ledelse mellem generalforsamlingerne. Bestyrelsen skal løbende sikre, at instituttet fungerer både politisk og organisatorisk. Samtidig skal Bestyrelsen sikre en langsigtet udvikling dels ved, at der sker en politikudvikling på relevante områder, og dels ved at der udvikles strategier for instituttets arbejde på udvalgte områder.

Bestyrelsen skal foretage de nødvendige prioriteringer for at nå de mål, der vedtages af generalforsamlingen. Bestyrelsen kan udtale sig offentligt på instituttets vegne om instituttets arbejde inden for de rammer, som Koncept for IMA har opstillet.

Stk. 2. Institut for Marxistisk Analyses Bestyrelse kan bestå af ikke under fire og højst otte medlemmer valgt på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem højst kan stemme på et antal kandidater svarende til halvdelen (oprundet til nærmeste hele tal) af det antal Bestyrelsesmedlemmer, der skal opstilles til valg.

Stk. 4. De personer med højst stemmetal, der ikke opnår valg, indgår på en suppleantliste prioriteret efter stemmetal. Suppleanter bliver medlem af Bestyrelsen, når bestyrelsessmedlemmer udtræder permanent eller for en kortere periode.

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig selv og beslutter selv mødefrekvens samt datoer for mødeafholdelse. Bestyrelsesmøderne er åbne for alle instituttets medlemmer. Referater af betyrelsesmøderne skal være tilgængelige for alle medlemmer. Punkter på dagsordenen vedrørende personsager er lukkede og referater heraf er fortrolige.

Stk. 6. Bestyrelsen tilstræber at træffe afgørelser i enighed. Ved uenighed træffes afgørelser ved almindeligt stemmeflertal. 

§6. SEKRETARIATET

Stk. 1. Sekretariatet forestår instituttets praktiske drift. Sekretariatet faciliterer bestyrelsesmøder og andre aktiviteter og står for den organisatoriske kommunikation indadtil.

Stk. 2. Institut for Marxistisk Analyses Sekretariat består af mindst tre medlemmer valgt på generalforsamlingen. 

Stk. 3. Sekretariatet vælges ved skriftlig afstemning, hvor hvert medlem kan stemme på det antal Sekretariatsmedlemmer, der er opstillet til valg.

Stk. 4. Bestyrelsen har fuldmagt til at supplere Sekretariatet i tilfælde af frafald.

Stk. 5. Sekretariatet vælger blandt sine medlemmer en sekretariatsleder og en kasserer. Sekretariatslederen er ligeledes sekretær for Bestyrelsen og deltager i dennes møder.

Stk. 6. Sekretariatet er ansvarlig for IMAs økonomi over for generalforsamlingen. Sekretariatet fremlægger regnskab og budget for generalforsamlingen. 

§7. ØKONOMI

Stk. 1. Institut for Marxistisk Analyses regnskab revideres af generalforsamlingsvalgte interne revisorer. Regnskabet aflægges per kalenderår. Det godkendes på generalforsamlingen i det følgende kalenderår.

Stk. 2. Generalforsamlingen vælger en intern revisor. Den interne revisor kommenterer årsregnskabet til Bestyrelsen, inden Bestyrelsen vedtager sin beretning. De aflægger desuden en skriftlig beretning til generalforsamlingen angående regnskab og IMAs økonomi. Medlemmer af Bestyrelsen kan ikke vælges til interne revisorer. De interne revisorer kan tage økonomiske sager op af egen drift.

§ 8. TEGNINGSREGLER

Bestyrelsen meddeler de nødvendige post-, giro- og bankfuldmagter til kassereren.

Stk. 1. IMA tegnes af et medlem af Bestyrelsen og sekretariatslederen.

Stk. 2. Ved optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom tegnes instituttet af minimum 2/3 af Bestyrelsen.

§9. UDELUKKELSE

Stk. 1. Medlemmer, der handler til skade for Institut for Marxistisk Analyses formål som udtrykt i Koncept for IMA, kan udelukkes.

Stk. 2. Beslutning om udelukkelse træffes af Bestyrelsen med 5/6 flertal. Kun Bestyrelsen kan indstille medlemmer til udelukkelse af Institut for Marxistisk Analyse. Før et medlem indstilles til udelukkelse skal vedkommende have oplyst, hvad årsagen er til, at udelukkelse overvejes. Og medlemmet skal have lejlighed til såvel mundtligt som skriftligt at ytre sig.

Stk. 3. Bestyrelsens beslutning om udelukkelse kan af det pågældende medlem indbringes for generalforsamlingen. Dette har ikke opsættende virkning. Det udelukkede medlem skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende sin skriftlige klage. Bestyrelsen skal senest syv dage før årsmødet fremsende sin skriftlige begrundelse. Der foregår mundtlig behandling af udelukkelsessager på generalforsamlinger. Generalforsamlingen træffer beslutning i sagen med almindeligt flertal.

Stk. 4. Personer, der tidligere er udelukket fra Institut for Marxistisk Analyse, kan kun genoptages i instituttet, hvis Bestyrelsen godkender dette. Beslutning herom træffes med almindeligt flertal.

§10. ÆNDRING AF VEDTÆGTER

Vedtægterne kan ændres, hvis mindst 50 procent af de tilstedeværende medlemmer til en generalforsamling stemmer for forslag til ændring af vedtægterne.

§11. NEDLÆGGELSE

Institut for Marxistisk Analyse kan nedlægges, hvis to efter hinanden følgende generalforsamlinger beslutter det ved almindeligt flertal. I tilfælde af nedlæggelse overgår hele instituttets formue og alle dets besiddelser til Institut for Marxistisk Analyses samarbejdspartnere i lige store portioner.

WPMessenger