IMA’s privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er de dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Institut for Marxistisk Analyse (IMA) er dataansvarlig for behandlingen af de registreredes personoplysninger i forbindelse med aktiviteter på landsplan, i kredse og i regioner.

Institut for Marxistisk Analyse

CVR-nr.:
telefon:
e-mail:

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelseskontakter

IMA har ikke udpeget en databeskyttelsesrådgiver, men hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte IMA på følgende måder:

 • e-mail:
 • telefon:
 • brev:

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

IMA behandler personoplysninger for medlemmer med følgende formål:

 • Opkrævning af kontingent
 • Invitationer til arrangementer og møder
 • Kontakt vedrørende medlemskab, herunder opdatering af personoplysninger
 • Opfølgning i forbindelse med kontingentrestance og udmeldelse

Behandling af personoplysninger sker på baggrund af databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litre d.

Samtykke

Behandling af personoplysninger i anden forbindelse sker som udgangspunkt på baggrund af samtykke, hvis ikke anden lovgivning gør sig gældende. Det kan bl.a. være:

 • ved tilmelding til et evt. nyhedsbreve, hvis du ikke er medlem. Dine oplysninger vil ikke blive behandlet til andre formål
 • ved offentliggørelse af dine personoplysninger og billede. F.eks. i forbindelse med hjemmeside, medlemsblad mv.
 • hvis du giver en donation
Fortrolighed

Alle behandlinger af personoplysninger foretages i fortrolighed og kun af betroede bestyrelsesmedlemmer

4. Kategorier af personoplysninger

Som led i IMAs aktiviteter behandles personoplysninger. Foruden behandling af almindelige personoplysninger vil oplysninger af følsom karakter, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9, herunder oplysning om politisk overbevisning, blive behandlet i forlængelse heraf.

IMA opbevarer nedenstående personoplysninger i et centralt medlemssystem.

Der indsamles og behandles oplysninger om:

 • Medlemsnummer
 • Fornavn
 • Efternavn
 • Fødselsdato / alder
 • Postadresse
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • Navn på person til samsending

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

IMA videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Udbydere af system til e-mail og SMS-kommunikation
 • Udbydere af system til håndtering af konferencer og begivenheder
 • Udbydere af system til online spørgeskemaer
 • Udbydere af hostet IT-infrastruktur
 • Udbydere af medlemssystem
 • Udbydere af betalingsløsninger
 • Udbydere af system til adresseberigtigelse
 • Arkiv

6. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

IMA overfører dine personoplysninger ikke til modtagere uden for EU og EØS.

7. Hvor stammer dine personoplysninger fra

IMA indsamler udelukkende personoplysninger, som du selv har givet os i forbindelse med indmeldelse, registrering til et arrangement, tilmelding til nyhedsbrev eller spørgeskemaer.

8. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares, så længe medlemmet opfylder kriterierne for medlemskab jf. IMAs vedtægter.
Når medlemskabet ophører, gemmes personoplysninger i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Personer der ikke er medlem

Henvendelser fra personer der ikke er medlem af IMA vil blive gemt, så længe henvendelsen behandles. Herefter slettes korrespondancen efter 30 dage.

Oplysninger om økonomiske transaktioner

Oplysninger om økonomiske transaktioner gemmes i henhold til bogføringsloven i indtil 5 år plus indeværende år.

Tilmelding til nyhedsbreve

Personoplysninger afgivet i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev gemmes, så længe du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

9. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen.

Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

10. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

11. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

WPMessenger