Det vil IMA

IMAs grundlæggende og styrende principper

1.1 IMAs formål.

IMA har til formål at udvikle og opretholde en marxistisk platform for analyser og ideer til alternativer til den gældende samfundsorden med henblik på at tilvejebringe en bevidst samfundsforandring. For at kunne gøre det er det nødvendigt med en videnskabelig udvikling af den marxistiske analyse, hvor modsætningen mellem lønarbejde og kapital er det afgørende udgangs­punkt.

 

1.2 IMAs ambition

Det er IMAs ambition at gøre alternativer til den gældende samfundsorden på et teoretisk marxistisk grundlag til en integreret del af den offentlige menings­dan­nelse således, at folkelige bevægelser, faglige or­ga­nisationer og lønarbejdernes politiske strukturer kan arbejde på at omsætte sådanne alternativer til praksis i klassekampen og kampen for et andet samfund.

 

1.3 IMAs opgave

IMA samordner og perspektiverer kritiske analyser af den samfundsmæssige udvikling, vi drager handlingsanvisende konklusioner, og IMA er forbindelsesled i formidlingen af analyserne og konklusionerne til et bredere publikum. IMA opbygger et teoretisk-analytisk modtræk til de gældende ideologier og antagelser.

 

1.4 IMAs tilgang til opgaverne

 • IMA har et marxistisk og videnskabeligt udgangspunkt, fordi det giver et kritisk og sammenhængende overblik over det kapitalistiske politisk-økonomiske system, dets mekanismer og dynamikker inden for et begrebsapparat, der er eksplicit udviklet til formålet.

 • IMA udvikler sine opgaver bedst i dialog med folk, der arbejder med samfundskritiske analyser i forskellige dele af civilsamfundet

 • IMA formidler en videns- og fakta baseret dialog, som kan danne grundlag for beslutninger og handlinger.  

 • IMA anser marxismen for en levende teoridannelse, som løbende indar­bejder og udvikler sig med den konkrete historiske samfundsudvikling.

 • IMA anser det for at være vigtigt at bidrage til den ideologiske klassekamp ved at udvikle nutidsvarende data, metoder, be­greber og terminologier, der gør en samfundsforandrende forståelses­ramme mulig.

 • IMA lægger vægt på, at begribe samfundsmæssige konflikter og modsætninger i et helhedsbillede, hvor vi fastholder forholdet mellem lønarbejde og kapital som det afgørende udgangspunkt.

 • IMAs beslutningsprocesser er demokratiske og foregår med medlemsmøderne som højeste myndighed.

 

1.5 IMA’s medlemmer

IMA er en uafhængig forening af medlemmer der arbejder inden for det brede spektrum, som marxismen udgør i dag. Dets medlemmer er forskere og aktivister af marxistisk observans fra alle dele af samfundet med forskellige erfaringer og tilgange til marxistisk analyse, som vil og evner at arbejde for IMA’s formål.

 

1.6 IMAs strategiske alliancer

IMA stræber efter at indgå i et internationalt netværk med lignende institutter og organisationer.

 

1.7 Målgrupper for IMA’s arbejde

 • Marxistisk inspirerede akademikere og studerende

 • Politikere og meningsdannere

 • Personer i og omkring venstrefløjspartier og organisationer (fagforeninger, boligforeninger, folkelige organisationer og bevægelser)

 • Den brede offentlighed

 

1.8 IMA’s produkter

 • Forskning og analyser udført af forskere med tilknytning til IMA

 • Oversættelse og udgivelse af udenlandsk materiale,

 • Foredrag, oplæg og artikler af IMAs medlemmer,

 • Specialiserede rapporter og udredninger,

 • Undervisning, kurser og studiekredse

 • Kommunikation på egne, eksterne og interne internet baserede platforme.

 

1.9 IMAs effekt

IMA vurderer løbende effekten af sin indsats i forhold til vort arbejde, vor tilgang til opgaverne og vor identitet. Formålet er, at sikre at målgruppernes opfattelse af IMA styrker vort arbejde med at overholde vores tilgang til opgaverne, realisere vor ambition og opfylde af vort formål.

 

1.10 IMAs indtægter

IMAs indtægtsgrundlag består af medlemskontingenter, samt af indtægter ved at levere ydelser i form af f.eks. forskning, analyser, oversættelser, foredrag, oplæg, undervisning, seminarer, kurser og studiekredse. Alle IMA aktiviteter skal hver for sig være økonomisk bæredygtige og give et økonomisk overskud, hvis det er muligt. Kontingentindtægter er så­ledes midler der investeres i bæredygtige eller overskudsgivende aktiviteter. IMA driver fundraising til sine aktiviteter.

 

2. IMAs rationale

IMAs rationale er fremstillet i figuren nedenfor. Den viser, hvordan IMA vil skabe forandring og hvilken rolle IMA spiller for at opnå den. Rationalet forklarer, hvordan IMA vil skabe resultater og hvilke grundforud­sæt­ninger vi går ud fra er gældende for, at det kan ske. Gyldigheden af rationalet skal med jævne mel­lemrum udfordres med henblik på revision og korrektion.

 

Figuren viser logikken mellem IMA’s aktiviteter, produkter og de ønskede konkrete resultater i forhold til sine fire definerede målgrupper. Dette vil på sin vis afstedkomme, at IMA konsoliderer sin stilling og rolle i forhold til mål­grup­perne, der på sin side vil blive positivt påvirkede af marxistiske tilgange og indsigter, hvorved målet om at marxismen er blevet en integreret og accepteret del af den offentlige me­nings­dannelse nås.

Hele denne proces kan dog ikke finde sted forudsætningsløst. Nogle kerneforudsætninger er op­stil­let i højre side af figuren. I tilfælde af, at disse forudsætninger skule vise sig ikke at holde er det nød­vendigt at revidere hele rationalet med henblik på at finde udvej for at nå målet under ændrede for­udsætninger.      

WPMessenger