Den marxistisk vending – møderække for forårssemestret

På bagflappen til Søren Maus Stum tvang bliver bogen beskrevet som et vægtigt biddrag til den marxistiske vending. Fulgte man med i Deadline og i Informations spalter i efteråret, kunne man få det indtryk at et sådant var på vej. Cepos’ cheføkonom Mads Lundby Hansen advarede i den forbindelse mod marxismen på fremmarch. Om en marxistisk vending er på vej forsøger Institut for Marxistisk Analyse at undersøge dette forårssemester.

Onsdag d. 16. februar holder PhD. Søren Mau oplæg om stum tvang.

Med udgivelsen af Stum tvang sprængte filosoffen Søren Mau de rammer, som den marxistiske forsknings modtagelse længe havde været underlagt. En bog, der gør en dyd ud af sin tekstnære læsning af Marx, blev pludseligt diskuteret i Deadline og diskuteret i Informations spalter. Selv Cepos cheføkonom måtte komme med en advarsel om den snigende marxismes trussel.I ‘Stum tvang’ præsenterer Mau gennem en mesterlig kritisk genlæsning af Karl Marx’ forfatterskab en teori om det, den store tyske tænker kaldte ‘de økonomiske forholds stumme tvang’. Tesen er, at kapitalismen ikke kun beror på voldelig og ideologisk magt, men også på en anonym, abstrakt og upersonlig magt, der er indlejret i og eksekveres gennem det kapitalistiske systems økonomiske processer. Denne økonomiske magt underlægger ikke blot arbejderne kapitalisterne, men tvinger hele samfundet ind under pengenes herredømme, alt imens den beror på og forstærker kønnede og racialiserede hierarkier og er godt i gang med at underminere selve grundlaget for menneskeligt liv på denne planet.

Karen Helveg Petersen er opponent.

Onsdag d. 16. marts kommer cand. mag. Ib Gram-Jensen forbi. Gram-Jensen argumenterer for opgivelsen af Marx’ og Engels’ tanke om dialektikken mellem produktivkræfter og produktionsrelationer som historiens drivkraft til fordel for den vægt på menneskene som skabere af deres egen historie, der også findes hos dem: nemlig at drivkraften er vekselvirkningen mellem sociale forhold og bevidst menneskelig handling – og for at aktørernes artikulation af deres erfaringer af og reaktioner på den virkelighed, de oplever, må opfattes som et centralt aspekt. I forlængelse heraf foreslås det at se historien som en inden for struk-turelt og historisk bestemte rammer åben proces, og konsekvenserne for klasseanalyse og forståelsen af klassekam-pens historiske isolering i de avancerede kapitalistiske samfund skitseres.

Reinout Bosch er opponent

Torsdag d.

Torsdag d. 21. april får vi besøg at Torkil Lauesen og Gabriel Kuhn der præsenterer deres kritik af den akademiske marxisme.

Deres oplæg til diskussionen kommer til at handle om forholdet mellem udviklingen af revolutionær teori og den akademiske verden. Både Torkil og Gabriel er politiske aktivister, der har en akademisk baggrund og bruger akademiske metoder og artikler i deres politiske arbejde. Ingen af dem har dog nogen akademisk karriere.

Gennem en historiske gennemgang af forholdet mellem radikal teori og den akademiske verden og deres personlige erfaringer fra begge verdner, vil Torkil og Gabriel prøve at belyse forholdet mellem radikal teori og den akademiske verden.

Sigtet er at nå frem til nogle forslag til vi kan mindske kløften mellem blot at forstå verden og viljen til at forandre verden.

Onsdag d. 18. maj holder PhD. Karen Helveg Petersen oplæg om anvendelsen af moderne værditeori.

Lektor Jeppe Druedahl er opponent.

Alle arrangementer finder sted kl. 19 i Enhedslistens lokaler på Studiestræde 24 i København (i lokalet i stuen)

WPMessenger