Stort møde om Stum tvang sparker forårssemestret i gang

Dette semester undersøger Institut for Marxistisk Analyse, om der virkeligt kan være tale om en marxistisk vending, sådan som det præsenteres på bagflappen til Søren Maus bog Stum Tvang. Kunne svaret gives på baggrund af et enkelt møde, ville det være et tydeligt ja. Allerede mens Søren Mau gjorde sit oplæg klart, begyndte de sidste stole at blive delt ud og de sidst ankomne deltagere måtte finde plads langs væggen. 

Igennem de næste 45 minutter gennemgik Mau de vigtigste grundforudsætninger for den økonomiske tvang, både Marx og han betegner som den stumme tvang. For at forstå dette startede Mau ud med en forklaring af hvad kapital er, for derigennem at kunne give et rids af, hvilken produktionsmåde kapitalismen er. Særligt for denne produktionsmåde er, at den tvang som vi som mennesker oplever ikke kun er gennem vold eller gennem ideologi, men særligt indgribende i den økonomiske form, hvor muligheder og umuligheder bliver defineret strukturelt.

Den økonomiske tvang, forklarede Mau, ses særligt i to udgaver. Man kan således både se den i produktionsforhold, der er skiftende over tid, samt i de dynamikker der driver den kapitalistiske ekspansion fremad, herunder i de på hinanden følgende kriser.

Det er således i markedsmekanismerne at tvangen ligger, eller som Karen Helveg Petersen kommenterede i sin kommentar: Den stumme tvang er penge. Det kan ifølge Mau forstås som, at markedet udstikker ordrer til de enkelte individer med prismekanismen som sprog. Af denne indsigt følger, at kapitalens magt ikke kan reduceres til kapitalisternes magt, men at den er en selvstændig logik der former den verden vi agerer i.

Som opponent fik Karen Helveg Petersen mulighed for en længere replik. Hun uddybede en række af de historiske forudsætninger, der eksisterede for kapitalismens fremvækst, som Stum tvang med sit abstrakte fokus ikke belyser. I forlængelse af hendes ovenfor citerede kommentar, efterlyste hun også et større fokus hos Mau på pengenes rolle i samfundet.

Efter pausen var spørgelysten stor hos de mange tilhørere, der både havde konkrete spørgsmål til forholdet mellem Marx’ billedsprog om stum tvang og liberalismens forestilling om markedets usynlige hånd, spurgte til fetichismeforholdet, og interesserede sig for hvordan de kunne overbevise venner eller studiekammerater om det de havde hørt.

Ros fik Mau for selve tvangsbegrebet, der af en tilhører blev oplevet som rammende lige ned i hendes livsverden, på trods af at hun endnu ikke havde læst bogen. Ligeledes blev der også uddelt ros for arbejdet med, at genskabe venstrefløjens begreber, og derved give venstrefløjen sit sprog tilbage. Det spillede lige ned i Maus uapolegetiske tilgang til det politiske, hvor han både fik gentaget målet om et kommunistisk samfund og fik ytret ønske om, at sætte planøkonomis diskussionen tilbage på dagsorden.

Institut for Marxistisk Analyse takker alle deltagere i mødet, både fysisk og på Zoom. Særligt takker vi Enhedslisten for lån af lokaler til forårssemestrets arrangementer.

WPMessenger