Beretning, budget og arbejdsplan

Bilag til beretning fra generalforsamlingen 8.11.2018:

 1. Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 8. november 2018
  Seneste generalforsamling oktober 2017 var kulminationen på et par års forberedende arbejde. Vi kan konstatere at denne langvarige proces med at opbygge IMA er fortsat i den forgange periode siden sidste generalforsamling. Denne til tider langsommelige proces må primært tilskrives det faktum, at arbejdet med IMA stadig er baseret på frivillige kræfter.
  Ikke desto mindre lægger bestyrelsen op til, at dette arbejde – trods den manglende tid og de få midler og de forhindringer dette medfører – fortsættes, da der har været en række gode resultater ifm. IMAs arbejde i den forgange periode. Hertil har bestyrelsen lagt op til en ny ansvarsfordeling af arbejdet, som en kommende bestyrelse kan forholde sig til.
  Første skridt i opbygningen og konsolideringen af IMA var etableringen af et netværk af interesserede i at deltage i arbejde med at starte IMA op – et arbejde der selvsagt bør fortsætte løbende. Initiativgruppen tog udgangspunkt i egne netværk – dvs. primært fra den akademiske verden og den politiske venstrefløj. Det har primært været og er stadig denne gruppe, der udgør de involverede i IMAs arbejde.
  Tanken var herfra med denne basis at lave en række arrangementer, der kunne bringe IMA ud i offentligheden og på denne måde tiltrække nye interesserede, der så at sige har befundet sig uden for initiativtagernes egne netværk.
  Til dette formål planlagde den dengang nyvalgte bestyrelse en række aktiviteter for 2018. Nogle blev ført ud i livet, mens andre måtte udskydes eller skrinlægges. Vi udskød den officielle lancering af IMA – primært pga. det fra starten var tanken, at IMA ved en sådan lancering skulle præsentere de første produktioner af analyser, artikler, mv. Dette viste sig ikke muligt at udføre – hertil krævedes en organisering af dette arbejde, som ikke var overkommelig pga. manglende tid. En lancering bør finde sted, når IMA kan tilvejebringe egne skriftlige produkter – mere om det om lidt.
  Skrinlagt blev også et Marx-seminar i anledningen af hans 200-fødselsdag. Også her var forberedelserne for tidskrævende. Bestyrelsen har dog fået positiv tilbagemelding fra David Harvey om et muligt seminar. Dette kan evt. kombineres med et lanceringsarrangement.
  Derimod blev planerne om at udføre en foredragsrække i både forår og efterår ført ud i livet, og bestyrelsen har konstateret, at ønsket om at række ud til personer, der ikke umiddelbart var at finde i egne række er opnået succesfuldt. Foredragene har vist, at interessen for marxistiske analyser er til stede blandt studerende – både blandt dem, der kendte til disse analyser men i høj grad også for dem, der ikke har et forudgående kendskab hertil. På denne måde har foredragene opfyldt sin målsætning.
  Foredragsrækkerne – fire møder i foråret om Big Data (Regnar), folk, nation og klasse (Niels Finn), neofascisme (Mikkel Bolt) og uddannelsespolitik (Niels) og med i dag tre i efteråret (Karen, Rolf og Bryld) – blev afholdt på KU, hvilket i første omgang har appelleret til yngre studerende.
  Mødedeltagelsen har været god – til tider højere end forventet med eksempelvis mere end 50 deltagere ved efterårets første møde om politisk økonomi.
  På denne måde har foredragsrækken adresseret den ene målgruppe, nemlig de studerende (og den akademiske verden), som IMA har sat sig for at henvende sig til jf. de mål som den stiftende generalforsamling vedtog, og som er beskrevet i både Koncept for IMA samt IMAs kommunikationsstrategi.
  Herved er vi fremme ved den anden målgruppe eller målsætning, nemlig den bredere offentlighed, som i den forgange periode ikke er blevet adresseret. Det er dette næste arbejde med om end med en spæd start at nå ud til offentligheden, som den afgående bestyrelse lægger op til at tage fat på for i den kommende periode.
  Der lægges derfor op til primært tre opgaver for den kommende bestyrelse frem til næste generalforsamling:1) Arbejdet med foredragsrækken bør fortsætte, da dette er med til at sikre IMAs udbredelse. Der er allerede navne på personer, der kan udføre foredragene i 2019. Hertil er der endvidere en bestræbelse på at supplere denne aktivitet med en studiekreds i marxistisk litteratur. Dette er endnu på tegnebrættet.
  2) Ser man på IMAs konceptpapir fremgår det, at målet er at etablere en forskergruppe på længere sigt med dertilhørende arbejdsgrupper), der kan forestår produktionen af de førnævnte analyser, kronikker, osv. og dermed nå længere ud i offentligheden og derved deltage i den offentlige debat ud fra en marxistisk vinkel. Hertil er forskergruppen tænkt som det første aktive skridt i bestræbelserne på at føre denne opgave ud i livet. Tanken med en forskergruppe i IMA er at skabe et rum, hvor forskere og studerende med sympati for kritisk/marxistisk-inspireret samfundsforskning kan mødes og drage nytte af hinanden.
  Det er endvidere tanken, at forskergruppen kan bestå af nogle rutinerede og erfarne akademikere, der samtidigt kan agere som en art mentorer for yngre og fremadstormende akademikere, der “mangler” et sted at udgive – samtidigt med, at IMA leverer seriøse og solide produkter.
  Det er forhåbningen, at de personer, der med tiden vil udgøre forskergruppen (vi kan også overveje selve denne betegnelse) selv udformer gruppen arbejdsform, fokusområder, osv. Vedhæftet finder du den fulde invitation til deltagelse i forskergruppen, sådan som den ligger i udkastform fra den afgående bestyrelse.
  3) Endeligt er det ønsket at udvide det samarbejde med andre organisationer, som den afgående bestyrelse allerede har taget en smule hul på. Vi har kontakt til RadioAktiv, der ønsker at udsende foredragsrækkerne. Der er også mulighed for at lave IMA-podcasts. En anden opgave er desuden at drage fordel af lignende organisationer om IMA i udlandet. Vi har således allerede en god forbindelse til Rosa-Luxemburg-Stiftung i Berlin, som er meget interesserede i at udvide samarbejdet. Udveksling af tekster (oversættelse) er en første mulig indgang. På længere sigt deltagelse i hinandens aktiviteter.Rosa-Luxemburg-Stiftung er i gang med at udvide deres arbejde i Norden og har vist stor interesse for IMAs begyndende arbejde. Centrum för Marxistiska Samhällsstudier i Stockholm er en nærliggende samarbejdspartner. Kina ligeledes, hvor vi har en tilkendegivelse fra en dansk Phd-studerende, der gerne vil bidrage hertil.Det er primært inden for disse tre områder, at den afgørende bestyrelse lægger op til det fortsætte arbejde med at etablere IMA som en i højere grad aktiv deltager i det politiske liv, på universiteterne og i offentligheden.Fremlagt af bestyrelsen 8. november 2018.
 2. Budget
  2018/2019
  IndtægterUdgifter
  Kontingent10.000Forplejning til møder2.000
  Gaver til oplægsholdere1.000
  Hjemmeside500
  Visuelt materiale2.000
  i alt5.500
  Balance4.500
 3. Arbejdsplan for Institut for Marxistisk Analyse 2019
  Instituttets hovedfokus vil også i det næste år være at afholde foredragsrækker med udgangspunkt i universitetsverden i København. På den måde er det målet, fortsat at udvide kendskabet til IMA og udvide fladen af personer der er tilknyttet instituttet. Der vil blive afholdt en foredragsrække i foråret, startende i februar, med et møde om måneden frem til sommerferien.
  Ligeledes er det planen at afholde en foredragsrække på den anden side af sommerferien.
  Instituttet vil arbejde for at få opstartet én forskergruppe i løbet af foråret. På den måde vil vi kunne skabe et forum for, at de der er interesserede i at arbejde for instituttets målsætning, kan knyttes tættere på dette arbejde end ved blot at deltage til forelæsninger. Målet for forskergruppen er at tiltrække kritisk/marxistisk inspirerede akademikere, der ønsker sparring i deres studier. Det er forestillingen, at vi på denne måde vil kunne trække unge og studerende til os, der kan indgå i forskergruppen sammen med mere erfarne kræfter. Forskergruppen må i sit arbejde finde frem til oplagte produkter af arbejdet, men håbet er at dette forum vil kunne tilskynde deltagerne til at producere nogle af deres overvejelser på skrift. Disse vil kunne udbredes gennem IMA og samarbejdspartneres kanaler.Instituttet vil det kommende år arbejde for at styrke de internationale bånd. Prioriteten vil være, at styrke de bånd vi allerede har med Rosa Luxemburg Stiftung i Tyskland. Det kunne blandt andet være ved at få oplægsholdere fra Tyskland til at komme og tale i Danmark. Instituttet ønsker også at få lagt kontakt til lignende organiseringer i Sverige. Dette er tidligere forsøgt, men vil blive opstartet igen. Desuden vil vi også lægge følere ud til marxistiske forskere i Kina, hvor et af vores medlemmer residerer. Dette arbejde vil i sagens natur have en langstrakt karakter og det gælder i første omgang om at få etableret kontakten i disse cirkler.Instituttet vil også forsøge at opstarte en studiecirkel i løbet af foråret. Dette vil være endnu et tilbud, som vi kan give deltagerne i vores foredrag, om at engagere sig dybere i den marxistiske og kritiske analyse. Håbet er at nogle af deltagerne i studiecirklen, måske senere ville have lyst til og mod på at indgå i forskergruppen.

 

 

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger