Referat generalforsamling Institut for Marxistisk Analyse 07.10.2021

DPU – Aarhus Universitet lokale A200

Ordstyrer: Niels Rosendahl

Referent: Reinout Bosch

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent vælges Niels Rosendahl, som referent vælges Reinout Bosch.

 • Godkendelse af dagsorden

Christian foreslår at punkt 7. valg af sekretariat udgår og at beretning og arbejdsplan bliver fremlagt samtidigt. Der er ikke indvendinger mod dette. Dermed godkendes dagsordenen.

 • Bestyrelsens beretning

Christian fremlægger bestyrelsens beretning.

Der åbnes op for spørgsmål eller kommentarer til beretningen.

Der er ingen kommentarer.

Christian fremlægger bestyrelsens arbejdsplan.

Der åbnes op for spørgsmål eller kommentarer til arbejdsplanen.

 • Der stilles spørgsmål til behovet for at udarbejde en ny klasseanalyse.
 • Christian og Karen svarer hvordan de ser behovet for en ny klasseanalyse.
 • Det spørges om der allerede nu foreligger noget på skrift om klasseanalysen.
 • Christian svarer at der er blevet lavet mange noter, men at intet endnu er udgivet.
 • Karen gør opmærksom på behovet for at forklare klassekamp fra oven.
 • Christian lukker for diskussionen om klasseanalyse og opfordrer til at den fortsættes på et andet tidspunkt.

Beretningen godkendes.

Arbejdsplanen godkendes.

Axel gør opmærksom på at der i Rusland eksisterer et marxistisk netværk som man kunne tage kontakt til.

Rolf er skeptisk over for at kunne genfortolke de grundlæggende marxistiske begreber og gør opmærksom på sit arbejde med Historisch Kritisch Wörterbuch des Marxismus.

 • Godkendelse af det revidere regnskab og budget

Reinout fremlægger regnskab for 2020-2021.

Reinout fremlægger budget 2021-2022.

Karen foreslår at der skal tages betaling for arrangementer.

Regnskabet godkendes.

Budget 2021-2022 godkendes.

 • Vedtagelse af Arbejdsplan for det kommende år samt evt. indkomne forslag

Punktet slået sammen med punkt 3.

 • Valg af bestyrelse

Den afgående bestyrelse (Christian Gorm Hansen, Niels Rosendahl, Rolf Dupont, Karen Helveg Petersen, Francesco Castallani, Reinout Bosch) genopstiller med undtagelse af Tabita Rosendahl.

Adrian stiller også op til bestyrelsen.

 • Valg af sekretariat

Punktet er udgået jævnfør pkt. 2.

 • Valg af revisor

Thomas Riemsneider vælges som revisor.

 • Eventuelt

Det opfordres til at bestyrelsen gør en mere aktiv indsats for medlemshvervning, f.eks. gennem deltagergebyr til arrangementer som medlemmer er undtaget for.

Cornelius, formand for DKU takker for at have måttet deltage.

Karen opfordrer til at der laves et bedre samarbejde med forskellige venstreorienterede tidsskrifter.

Det opfordres til at bruge Solidaritet.dk’s kalender mere.

               Herefter er der pause efterfulgt at et oplæg om Kapitalismens historie v. Asger Sørensen

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger