Generalforsamling 2022

Institut for Marxistisk Analyse indkalder til generalforsamlingen 2022 der vil blive afholdt onsdag d. 31. august kl. 18 på Danmarks Pædagogiske Universitet (Tuborgvej 164, 2400 København) – lokale D120.

Mødet er åbent for alle, men kun medlemmer har stemmeret. Du kan blive medlem her.


Bestyrelsen foreslår følgende dagsorden:
· Velkomst. Valg af dirigent og referent
· Vedtagelse af dagsorden
· Bestyrelsens beretning
· Godkendelse af regnskab
· Bestyrelsens arbejdsplan
· Godkendelse af budget
· Valg af bestyrelse
· Evt.

Herunder følger bestyrelsens beretning og bestyrelsens forslag til arbejdsplan.


Bestyrelsens beretning til IMAs generalforsamling 2022

Siden sidste generalforsamling 7. oktober 2021, har det trods Coronapandemiens præg på Instituttets aktiviteter, været muligt at få afviklet en række aktiviteter. Vi vil i det følgende give et kort rids af instituttets arbejde det forgangne år. I dette må vi indrømme at det går trægt med at få opfyldt dessinerne fra sidste års arbejdsplan, der pålagde bestyrelsen at fortsætte med udarbejdelsen af en klasseanalyse af det danske samfund og at få udviklet på vores internationale arbejde med tidsskriftet Clarté. Bestyrelsen arbejder fortsat for at få indfriet disse mål, men har det seneste år også været beskæftiget med instituttets almene drift, herunder afviklingen af foredrag og diskussioner.

Instituttets offentlige arrangementer

Det har været en prioritet for bestyrelsen at få konsolideret vores arbejde ved at fortsætte de offentlige aktiviteter, der kan udbrede vores diskussioner og skabe interesse blandt nye. Forbundet til dette har det været et mål, at vi på den ene side fortsat skal tiltrække akademisk interesserede fra forskellige faggrupper, men samtidigt også skabe arrangementer, der er spændende for politisk og fagligt aktive. Vi er fortsat med at lave både større arrangementer der tiltrækker flere deltagere og mindre intime arrangementer hvor der er mere plads til diskussion.

Bestyrelsen valgte i efteråret at satse på at sætte de forskellige oplæg mere i system og samtænke dem som en helhed. Inspireret af påstanden i Søren Maus Stum Tvang om at vi står i en ny marxistisk vending, valgte bestyrelsen at tage dette som sit fokus for forårssemestrets fire oplæg.

Desuden blev der afviklet et større møde med Mikael Nyberg fra Sverige og to mindre møder, der blev organiseret løbende i løbet af foråret.

Siden sidste generalforsamling har Instituttet afholdt følgende møder:

  • Den nye svenske model: Menneskelige robotter og systematisk dumhed m. Mikael Nyberg
  • Den marxistiske vending: Stum tvang m. Søren Mau
  • Den marxistiske vending: Mennesket som aktør m. Ib Gram-Jensen 
  • Den marxistiske vending: Kritik af akademisk marxisme m. Torkil Lauesen og Gabriel Kuhn
  • Den marxistiske vending: Værditeori m. Karen Helveg Petersen
  • Marxistisk Salon: Kommunismebegrebet m. Morten Thing
  • ”Neijuan” – udnyttelse af kinesiske arbejdere m. Thea Pan i samarbejde med Internationalt forum

Beretninger fra de fleste af møderne kan findes på hjemmesiden.

Clarté

Bestyrelsen finder det vigtigt, at Instituttets arbejde ikke blot skal bestå i offentlige møder, men også skal munde ud i skriftlige analyser. Det går stadig langsomt med at få Clarté op og køre som tidsskrift, men vi har dog formået at udgive en artikel i hvilken Daniel Ankarloo kritiserer Søren Maus bog Stum Tvang i artiklen Mere vending end Marx. Bestyrelsen har desuden nedsat en gruppe, der skal udarbejde nogle mere detaljerede retningslinjer for hvilke bidrag der skal optages i tidsskriftet og hvordan vi får skabt mere indhold til det.

Organisatorisk

Arbejdet i bestyrelsen har været præget af et godt arbejdsklima. På grund af sygdom måtte forperson Christian Gorm Hansen i december trække sig fra bestyrelsens arbejde og Reinout Bosch overtog forpersonsposten. I perioden har denne mødtes med Rosa Luxemburg Stiftungs deltidsansatte i København for at diskutere fortsat samarbejde mellem vores organisation og den tyske stiftelse.

Det har været et fokus i løbet af foråret at tiltrække flere unge kræfter til arbejdet med at udvikle instituttet. Det har resulteret i en række møder mellem bestyrelsesmedlemmer og interesserede, et fokus som bestyrelsen også fremadrettet vil have i sit arbejde.

Fremadrettet

Udover afviklingen af Instituttets aktiviteter det seneste år, så er arbejdet i bestyrelsen også gået med at forberede tiltag, der skal finde sted efter dette års generalforsamling. Der er planlagt en række af aftenoplæg, der skal gøre os klogere på den politiske udvikling i Kina. Der er planlagt i alt fire oplæg, der vil forsøge at øge indsigten i dagens Kina. En oplægsrække der rækker ind over det kinesiske kommunistpartis kongres senere på året. Det første af efterårets arrangementer vil introducerende have titlen ”den politiske situation i Kina” efterfulgt af et aftenoplæg om ”marxismen i Kina”, dernæst ”Kinas udvikling og udviklingen i udenlandske investeringer” og slutteligt en aften, hvor temaet for oplægget er ”Kinas kommunistiske parti”. Oplægsrækken kommer efter foredraget i starten af juni, der kredsede om de seneste kritiske diskussioner om udnyttelsen af arbejdere i Kina, herunder introduktionen til fænomenet ”Neijuan”.


Forslag til arbejdsplan – Institut for Marxistisk Analyse 2022-2023

Dette års arbejdsplan vil fastholde det fokus for instituttets arbejde, der bliv fastlagt på sidste års generalforsamling. Det er således stadig bestyrelsens hovedfokus i det kommende år ud over de faste aktiviteter (foredrag, saloner og studiekreds) at sætte instituttets skriftlige produktion i system. Desuden er det et fokus for bestyrelsen systematisk at tiltrække unge kræfter til instituttets arbejde.

Nedenfor følger de opgaver i prioriteret rækkefølge, som generalforsamlingen pålægger den kommende bestyrelse at føre ud i livet.

  1. Tiltrækning af nye aktive

Lenin skulle have sagt at den der har ungdommen har fremtiden. Trods en stigende interesse for marxismen på landets universiteter er det dog ikke for alvor lykkedes at tiltrække disse nye kræfter til IMA. Ikke desto mindre er det en vigtig opgave, både fordi vi kan tilbyde et marxistisk orienteret forum efter endt studietid, hvorved tidligere studerende kan bibeholde deres politiske og videnskabelige orientering, og fordi det giver plads til at de kan udvikle deres forståelse.

Samtidig kræver det også arbejde at holde instituttet kørende, og til dette har vi brug for flere kræfter. Det gælder ikke mindst opgaven med at øge instituttets tilstedeværelse på de sociale medier, hvor nogle af vores ældre kammerater er udfordrede med hensyn til appellerende præsentation.

2. Clarté – tidsskrift for marxistisk analyse

Den kommende bestyrelse bør i høj grad fokusere sit arbejde på etableringen og ikke mindst konsolideringen af IMAs online publikationsrække af analyser, artikler og papers, der vil blive udgives i Clarté – tidsskrift for marxistisk analyse.

Arbejdet med at få Clarté til ikke blot at blive et seriøst tidsskrift men også en samlende platform for et levende marxistisk miljø i Danmark kræver en aktiv deltagelse på mange niveauer og i kredse langt ud over dem, som IMA i dag har fat i.

Det er ønsket, at Clarté i det kommende år løbende udgiver papers samtidigt med, at der begynder at opstå en fast kreds af skribenter og aktive i og omkring tidsskriftet. På denne måde vil Clarté kunne danne afsæt for at inkludere flere i instituttets arbejde og på samme tid udbrede kendskabet til IMA som et sted, hvor kritisk tænkning er levende og samtidig peger på alternativer til den nuværende samfundsformation.

3. En tidssvarende marxistisk klasseanalyse

Den kommende bestyrelse bør ligeledes fortsætte arbejdet med at udforme en tidssvarende marxistisk klasseanalyse af det danske samfund.

Et vigtigt led i dette arbejde er at fortsætte instituttets marxistiske saloner og studiekredse, der i det kommende efterår kunne fastholde fokus på en aktuel og relevant klasseanalyse, Hvordan skal sådan en se ud? Dette format er oplagt til at afprøve teser og tanker samt ikke mindst udveksle viden og involvere nye aktive i arbejdet med klasseanalysen og om muligt Clarté.

Den kommende bestyrelse bør endelig også videreføre IMAs studiekreds, tilrettet med et fokus på klasseanalyse. Den uformelle læsning af relevant litteratur er en god måde at involvere nye og især unge, der ikke tidligere har erfaring med at lave analyser. Samtidig er det et format, der muliggør, at belæste kan diskutere med ligesindede.

4. Kontakt til udenlandske kammerater

Bestyrelsen skal prioritere det internationale arbejde og forsøge at få stablet en direkte kommunikation op med ligesindede organisationer i udlandet. Der er tidligere blevet forsøgt at få kontakt med Centrum för marxistiska samhällsstudier i Sverige, men bestyrelsen tror at kunne have mere held denne gang. Samarbejdet med Rosa Luxembourg Stiftung i Tyskland skal også vedligeholdes.Der er altid brug for flere kræfter til bestyrelsen. Har det interesse skal man være velkommen til at kontakte forperson Reinout Bosch på tlf. 52674669 eller på reinoutbosch(a)hotmail.com.

WPMessenger