Generalforsamling 8.11.2018

Referat af ordinær generalforsamling i foreningen ”Institut for Marxistisk Analyse” afholdt den 8. november 2018 med 16 deltagere.

Generalforsamlingen var blevet indladt med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Indkomne forslag og evt. vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
 6. Valg af Bestyrelse
 7. Valg af Sekretariat
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ved generalforsamlingen og til det efterfølgende foredragsmøde var der fremlagt indmeldelsesblanketter og vedtægter for foreningen.

1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsesformanden Christina Gorm Hansen bøde velkommen. Generalforsamlingen konstaterede, at mødet var indkaldt efter foreningens vedtægter. Generalforsamlingen valgte Reinout Bosch som dirigent og Francesco Castellani som referent.

2. Godkendelse af dagsorden
Generalforsamlingen godkendte dagsordenen uden yderligere forslag til behandling.

3. Orientering fra formanden og bestyrelsen.
Bestyrelsesformand Christian Gorm Hansen aflagde bestyrelsens beretning (bilag 1).
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
Reinout Bosch orienterede på bestyrelsens vegne om det noget langstrakte forløb med oprettelse af en bankkonto for foreningen. Denne konto skulle nu være ved at være på plads, men det har betydet, at foreningen ikke har kunnet opkræve kontingent og dermed have en foreningsbaseret økonomi i det forgangne år. Foreløbige udgifter til afholdelse af møder er udlagt af et bestyrelsesmedlem på forventet efterbevilling når foreningen begynder at have indtægter i form af kontingenter.
Reinout Bosch fremlagde et forslag til et budget på 10.000kr for foreningens drift (bilag 2), som beror på forventede kontingentindtægter. Budgettet vedrører udgifter til mødeafholdelse, hjemmeside, gaver til oplægsholdere, samt visuelle materialer. Budgettet balancerer på 4.500kr, som evt. kan dække ekstraudgifter til transport af oplægsholdere.
Generalforsamlingen drøftede kontingentets størrelse for det kommende år.

Efter nogen drøftelse besluttede generalforsamlingen sig for graduerede kontingentsatser:

 • Studerende, pensionister: 100kr. årligt
 • Almindelige medlemmer: 200kr. årligt
 • Frivilligt: Støttebeløb over 200 kr.
 • Institutionsmedlemsskab: 1000kr. årligt.

Efter vedtagelsen af kontingenstaster vedtog generalforsamlingen det fremlagte budget.
Det blev foreslået, at foreningen udsender et nyhedsbrev til medlemmerne, så man føler, at man får noget for kontingentet. Forslaget var ikke til beslutning.

5. Indkomne forslag og evt. vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år
Mødelederen gav ordet til Christian Gorm Hansen, som fremlagde bestyrelsens arbejdsplan for det kommende år (bilag 3). Planen fokuserer på fortsat foredragsvirksomhed og oprettelse af studiekredse i udvalgte emner f.eks. Marx læsningsgrupper.
Generalforsamlingen drøftede mulighederne for at invitere større navne som f.eks. David Harvey til Danmark, og det blev foreslået at man tog kontakt til RUC om en samlet invitation, da Harvey er æresdoktor på RUC.
Bestyrelsen nævnte også muligheden for på sigt at oprette kontakter til Marx studiekredse på Universitetet i Beijing, en ide, som generalforsamlingen tog vel imod.
Christian Gorm Hansen nævnte, at bestyrelsen fortsat ville arbejde på at få oprettet en eller flere arbejdsgrupper, som kunne formidle samarbejde mellem forskere, der ellers ikke ville have lavet noget sammen.
Generalforsamlingen gav enstemmig tilslutning til den fremlagte arbejdsplan.

6. Valg af bestyrelse og sekretariat
På baggrund af dirigentens forslag til procedure, besluttede generalforsamlingen, at slå dagsordenspunkterne 6 og 7 sammen til ét punkt, da bestyrelse og sekretariat hos Institut for Marxistisk Analyse for tiden er én og samme ting.
Den gamle bestyrelse opstillede samlet til at danne den kommende bestyrelse og sekretariat, men opfordrede samtidig kraftigt andre interesserede om at stille op, da bestyrelsen gerne så at bestyrelseskredsen blev udvidet. Der meldte sig imidlertid ikke andre kandidater, og bestyrelsen blev enstemmigt genvalgt for den kommende periode.
Bestyrelsen er:

 • Reinout Bosch
 • Francesco Castellani
 • Christian Gorm Hansen
 • Tabita Rosendal Ebbesen
 • Niels Rosendal Jensen
 • Hans Uwe Petersen

7. Valg af revisor
Karen Helveg Petersen meldte sig til posten som foreningens revisor og hun blev enstemmigt valgt til posten af generalforsamlingen.

8. Eventuelt
Under punktet blev flere emner taget op herunder:
Fortsat drøftelse af invitationen af David Harvey, hvor det blev nævnt, at en af jans bøger er oversat til dansk og kan lægge op til diskussion.
Optagelse af kontakt til ”Selskab for Marxistiske Studier” i Århus med henblik på etablering af et samarbejde.

13-11-2018 Francesco Castellani, referent

Skriv en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WPMessenger